Echo serca Warszawa

Echo serca. Migotanie przedsionków (AF) należy do najczęstszych arytmii nadkomorowych charakteryzujących się nieskoordynowaną

aktywnością przedsionków prowadząca do osłabienia efektywności hemodynamicznej ich skurczu i podwyższenia ciśnienia wewnątrz –przedsionkowego. Zakłócona praca serca oraz zaburzenia synchronizacji przedsionkowo-komorowej przyczyniają się do nieregularnego rytmu komór. Podstawowymi objawami podmiotowymi choroby jest kołatanie serca, napadowa potliwość, omdlenia i zawroty głowy. Do objawów przedmiotowych zalicza się niemiarowość czynności serca, niemiarowość tętna, liczne napady częstoskurczów. U pacjentów z AF stwierdza się zmiany w istocie białej mózgu, zaburzenia czynności poznawczych, obniżony nastrój oraz ogólne pogorszenie jakości życia.

 Rozpowszechnienie migotania przedsionków. Każdego roku migotanie przedsionków rozpoznaje się u ok. 10- 40% pacjentów. Występowanie tego zaburzenia szacuje się na około 10% u osób powyżej 70 roku życia, a ryzyko zgonu rośnie 1,5-krotnie u mężczyzn i 1,9 krotnie u kobiet. Wyróżnia się migotanie przedsionków rozpoznane po raz pierwszy, migotanie przedsionków napadowe, przetrwałe oraz przetrwałe długo- trwające i utrwalone. Pacjent z migotaniem przedsionków narażony jest na występowanie skrzeplin głównie w uszku lewego przedsionka co może doprowadzić nawet do udaru mózgu. W ustaleniu przyczyn oraz wyboru właściwej metody leczenia migotania przedsionków stosuje się echokardiograficzne badanie serca.

 Jest to badanie nieinwazyjne wykonywane w czasie rzeczywistym, łatwo dostępne i stosunkowo tanie. Echokardiografia to metoda oceny morfologii i struktury serca oraz przepływu krwi

wykorzystująca ultradźwięki o częstotliwości od 2- 5 MHz oraz zjawisko Dopplera. Jest podstawowym badaniem obrazowym współczesnej kardiologii „podglądającym” anatomię serca, główne naczynia krwionośne i osierdzie. Pozwala ocenić funkcje hemodynamiczne serca, czynność skurczową i rozkurczową mięśnia sercowego i czynność zastawek. Badanie to wpływa znacząco dla naszego życia, m.in. rozpoznaje chorobę lub ją wyklucza, ustala przyczyny schorzenia, monitoruje przebieg choroby i efekty leczenia, rozpoznaje powikłania, kwalifikuje do różnych metod terapii, np.transplantacji serca czy korekty wad serca.

Echo serca. Echokardiografia 3D.

Najbardziej dokładną techniką mierzącą objętość przedsionków jest echokardiografia 3D (z angielskiego three-dimensional echocardiography). Uzyskany obraz podobny jest do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Jeśli klasyczna echokardiografia przezklatkowa (TEE) uzyskuje wynik niedokładny stosuje się metodę przezprzełykowo (TTE) – wykorzystując tutaj technologię dwu i trójwymiarową. Migotanie przedsionków patrząc od strony epidemiologicznej jak i klinicznej jest istotną jednostką chorobową, w związku z tym ważnym jest wczesne jej zdiagnozowanie, wybór właściwej metody leczenia, monitorowanie postępu terapii oraz monitorowanie ewentualnych powikłań jakim jest na przykład udar mózgu. Na każdym z tych etapów istotne jest badanie echokardiograficzne.